Israël

Israël

‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’

Deze belofte in Gen. 12:3 vinden wij heel belangrijk en wij geloven dat deze woorden ook vandaag nog gelden. Het is de belofte, die God aan Abraham gegeven heeft, toen Hij hem riep om zijn land, zijn familiekring en het huis van zijn vader te verlaten en te gaan naar het land dat de Here God hem zou wijzen. Niet alleen deze belofte staat in Gen. 12; daarvoor staat in vers 2 een belofte, die onlosmakelijk hiermee verbonden is:
‘Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.’

De gelovigen uit de volken vormen samen met de gelovigen uit Gods Volk Israël de wereldwijde Gemeente van de Here Jezus Christus, die ontstaan is op de Pinksterdag in Jeruzalem (Hand. 2) en die op aarde zal zijn tot het moment waarop Hij Zijn Gemeente zal Thuishalen om voor altijd bij Hem te zijn. De Baptistengemeente ‘De Fontein’ mag deel zijn van de Gemeente van de Here Jezus Christus. Met Zijn volk Israël gaat de Here al vele eeuwen Zijn weg, zoals Hij dat in Zijn Woord heeft aangegeven en met dit volk willen wij omgaan, zoals Hij ons ook in Zijn Woord geleerd heeft en daarbij mogen wij ons de woorden van Ps. 122:6 ter harte nemen:
‘Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten.’

READ MORE