Baptisten Gemeente de Fontein
Koninkrijk van God

In de even weken wordt er van september tot en met mei op de woensdagavond de gemeentelijke Bijbelstudie gehouden van 20.00 – 21.30 uur.

De Bijbelstudie wordt ondersteund door een PowerPointpresentatie, die na van afloop van de avond bekeken en gedownload kan worden vanaf deze site. Tevens kan dan de Bijbelstudieavond vanaf de site beluisterd worden, zodat u de studie thuis nog eens op een geschikt moment en op in eigen tempo kunt beluisteren en de PowerPointpresentatie daarbij kunt gebruiken.

In Hos. 4:6 zegt de Here God: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.’ Het is voor ons als gelovigen heel belangrijk te weten wat de Bijbel ons leert over het verlossingswerk van de Here Jezus Christus, maar ook over allerlei belangrijke zaken in het leven. In de Bijbel staat immers opgeschreven wat God aan ons wil bekendmaken. Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom bij de Bijbelstudie op woensdagavond.

Het onderwerp ‘HET KONINKRIJK VAN GOD’ is zowel een heel mooi onderwerp als een heel moeilijk en ingewikkeld onderwerp! We lezen in de Bijbel over het Koninkrijk, over God de Vader als Koning, en over de Here Jezus, Die zal regeren op de troon van David in het huis van Jakob. 
Bovendien lezen we dat Matthéüs meestal spreekt over het ‘Koninkrijk der Hemelen. Een deel van de teksten in het Matt.-Ev. over het Koninkrijk der Hemelen staat ook in de andere evangeliën, maar dan als Koninkrijk van God. Waar Matthéüs spreekt over het Koninkrijk der hemelen, gaat het vaak over het Rijk dat uit de hemel neerdaalt op aarde: dan begint het Vrederijk. Dan wordt duidelijk dat het Koninkrijk vandaag uit goed en slecht zaad bestaat.
Dit alles zorgt ervoor dat er heel veel vragen ontstaan bij het bestuderen van het onderwerp ‘HET KONINKRIJK VAN GOD’. Daarom is het goed om een lijn te schetsen door de Bijbel heen, die in deze studie verder wordt uitgewerkt. 
De lijn begint in het Oude Testament, waar we lezen dat God de Vader Koning is over alle volken. (Ps. 96:10) Voor Jezus’ geboorte vertelt de engel Gabriël aan Maria dat de Zoon Die geboren zal worden, Koning zal zijn. Joh. de Doper en Jezus maken bekend dat het Koninkrijk van God nabijgekomen is. De mensen denken dat het Koninkrijk TERSTOND openbaar wordt. Dat is niet zo, want de Koning wordt verworpen en gekruisigd.
Het Koninkrijk begint ook niet als Jezus naar de hemel gaat: eerst moet het Evangelie in heel de wereld verkondigd worden. Als Jezus terugkomt, zal Hij Koning zijn op aarde gedurende het Vrederijk van 1000 jaar. Tot dat moment zit Hij aan de rechterhand van de Vader op de troon. Toch is het Koninkrijk al aanwezig in de gelovigen en daar waar WIJ het geloof zichtbaar maken en uitleven.
Ondertussen is God, onze Hemelse Vader, Koning over deze aarde: dat is alleen bij de gelovigen bekend, omdat wij dat lezen in Zijn Woord, de Bijbel. Straks zal Jezus, als de 1000 jaar voorbij zijn, Zijn Koningschap aan de Vader overdragen en dan zal God de Vader ‘alles in allen zijn’. 

Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Openb. 1:6b)

Bijbelstudie 2019

Hieronder de studies van het afgelopen seizoen

Studie Discipelschap en Koninkrijk van God is nabijgekomen...

Hierboven de studies van het nieuwe seizoen 2018

Vervolg studie september 2018

Bijbelstudie 2018 Koninkrijk van God.... is nabijgekomen .....
Bijbelstudie Discipelschap 2018